Renda familiar bruta disponible per càpita. 2008-2009

11 Octubre 2012

Les macromagnituds econòmiques solen tenir un grau de disgregació territorial que no arriba al municipi i/o bé tenen una baixa periodicitat d’actualització. La Renda Familiar Bruta Disponible (RFBD) és una de les més importants i de les que se’n pot fer una anàlisi local, encara que limitat. És una estimació que es calcula a partir de diverses variables com remuneració d’assalariats o excedent brut d’explotació, però també de les prestacions socials. El fet que sigui una estimació implica, per exemple, que els darrers valors publicats, de 2009, només siguin comparables amb els de 2008. Es trenca la sèrie 2000-2008 en base a 2000 i no són comparables els valors 2008 d’una sèrie i l’altra. Per a més informació vegeu el següent enllaç de l’Idescat.

Renda Bruta Familiar Disponible

Amb les darreres dades a nivell municipal, en el marc de la Xarxa Perfil Ciutat, els dos municipis amb una renda per sobre la mitjana de Catalunya són els dos municipis no pertanyents a la regió metropolitana de Barcelona, Girona, amb un significatiu 117%, i tot just per sobre, Lleida, amb un 102%. Entre el 90% i el 100% es concentren el gruix de municipis; superen el 97%, de més  a menys, Manresa, Sabadell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú; i es troben entre el 92% i 95%, Mataró, Barberà del Vallès, Granollers, Vic i Terrassa. Només tres municipis es troben per sota del 90%, Rubí, Mollet del Vallès, i a distància Santa Coloma de Gramenet.

L’indicador Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD) ens mostra variacions petites d’apropament o allunyament de la mitjana Catalana, però amb la perspectiva d’un any de variació no es pot parlar de convergència o no respecte aquesta mitjana.

Amb els valors agregats d’Espanya s’observa com des de 2008 ha disminuït la RBFD. De fet, més recentment la renda disponible de les llars i institucions sense ànim de lucre (computen junts a l’estadística) van disminuir en el segon trimestre d’enguany un 3,3% respecte a 2011. Com sol passar en temps de forta incertesa, les famílies van estalviar en el segon trimestre un 12% de la seva renda disponible. Per exemple a finals de 2009 havien estalviat prop del 24%. A primera vista pot sobtar que actualment sigui menor, atès que la incertesa és major. Segurament és menor perquè la possibilitat d’estalviar, en terme mig, ja és menor.

Observatori Econòmic i Social

Fundació Barberà Promoció. Ajuntament de Barberà del Vallès


Renda bruta familiar per càpita. 2000-2008

1 Juliol 2011

En el mes de juny l’Institut d’Estadística de Catalunya ha publicat les dades corresponents a 2008 de la Renda familiar disponible bruta de les famílies. Aquesta renda mesura els ingressos de què disposen els residents d’un territori per destinar-los al consum o al estalvi. Depèn en part dels ingressos de les famílies relacionats amb l’activitat productiva, és a dir, la remuneració dels assalariats i excedent brut d’explotació (remuneració dels empresaris i no assalariats, principalment). També està influïda per l’activitat de l’Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. Els principals recursos dels comptes de renda de les llars són: la remuneració d’assalariats, l’excedent brut d’explotació i les prestacions socials. Els principals usos són: les cotitzacions socials reals i els impostos sobre la renda i el patrimoni.

Aquesta renda va suposar un increment interanual del 5,7% en preus corrents, segons dades provisionals. Des del punt de vista dels recursos, les prestacions socials van presentar l’increment interanual més elevat, 10,8%, mentre que les rendes netes de la propietat van registrar un decrement del 7,5%. Des del punt de vista dels usos, l’únic decrement el van registrar els impostos sobre renda i patrimoni, -0,7%. Caldrà veure amb les dades definitives, però sobretot amb les de les anualitats 2009 i posteriors com la crisi ha afectat a l’evolució de la renda familiar. A Espanya, la renda bruta disponible familiar va créixer un 6%, respecte a un any enrere (vegeu més en detall aquí).

Renda familiar disponible bruta per càpita: Nivell 2008 respecte la mitjana de Catalunya (índex 100) i Variació 2000-08 clicar per ampliar

D’aquestes dades se’n pot extreure, si més no, l’evolució que han sofert els municipis en el període 2000-2008 en termes relatius respecte Catalunya. Un valor de 100 per a determinat municipi indicarà que la seva renda familiar per càpita està al nivell de la mitjana catalana. Valors per sobre (sota) d’aquest valor indicaran en quina mesura la renda familiar per càpita del municipi està per sobre (sota) de la mitjana de les famílies catalanes.

S’observa que la renda bruta familiar mitjana dels tots els municipis de la Xarxa el Perfil de Ciutat està per sota o just en la mitjana de Catalunya.  L’interval de valors es mou entre el 72,5 de Santa Coloma de Gramenet i el 99,7 de Manresa, en 2008. Al gràfic adjunt s’hi mostren, a més dels deu municipis de la Xarxa, els valors extrems de Catalunya, que són Badia del Vallès amb 69,7 i Matadepera amb el 190,8.

L’evolució que han tingut en el període 2000 a 2008 ha estat dispar en els municipis de la Xarxa. En sis casos s’han apropat a la mitjana catalana, Mataró el que més (vegeu quadrant de baix a la dreta), i en quatre casos s’han allunyat, Vic el que més en termes absoluts (vegeu quadrant de baix a l’esquerra).

En resum, la renda familiar per càpita de les ciutats mitjanes està per sota la  mitjana de Catalunya, i en alguns casos convergeixen cap aquesta, però no és  generalitzat, segons aquesta mostra de ciutats.

Obseratori econòmic i social

Fundació Barberà Promoció. Ajuntament de Barberà del Vallès


%d bloggers like this: