Municipis de la xarxa Perfil de Ciutat són actius constructors de blocs plurifamiliars en temps de pessimisme immobiliari

15 febrer 2013

El sector de la construcció ha estat un dels motors de l’activitat econòmica catalana, en moments d’expansió i en moments de recessió. Sense cap mena de dubte, aquest sector més que sensible a la situació de l’entorn, ha estat determinant i condicionant per agreujar les crisis i per inflar les expansions econòmiques.

Ara quan el actors i agents de la construcció travessen uns moments molt difícils, amb l’edificació residencial paralitzada pels estocs i excedents d’habitatges, i proven de redimensionar-se i sobreviure a través de l’alternativa de la rehabilitació i de la incorporació d’elements d’innovació per a la sostenibilitat i l’ús eficient de recursos.

Davant d’aquest context general, he trobat interessant girar la mirada i analitzar quina tipologia d’habitatges s’estan fent a Catalunya en aquests anys tan delicats pel sector. Especialment interessant és saber la relació de la construcció a les ciutats de la xarxa del Perfil de Ciutat i comparar-lo amb el conjunt de Catalunya, especialment durant els dos darrers anys.

A Catalunya, a l’any 2011 es fan iniciar 7.898 habitatges i aquesta xifra baixa a l’any 2012 a 5.311 habitatges. Aquests números estan molt allunyats dels 127.117 habitatges iniciats a l’any 2006, any que va marcar el cim d’habitatge iniciat a Catalunya. A partir d’aquell any, la tendència és clarament descendent entre el 30 i 40% anual, amb una gran caiguda del 67% a l’any 2007; i amb una recuperació a l’any 2010 d’un 10% respecte l’any anterior.

Pel que fa els municipis de la xarxa del Perfil de Ciutat, les dades d’habitatge iniciat segueixen la tendència catalana, amb una ajustos com que la resta de Vilafranca del Penedès i Vic que assoleix la màxima quantitat d’habitatge iniciat un any més tard que a la resta de Catalunya, a l’any 2007. Pel que fa a la “recuperació puntual catalana” d’iniciar més habitatges que l’any anterior” de l’any 2010, una part dels municipis de la xarxa Perfil de Ciutat, l’avancen un període, a l’any 2009, com Santa Coloma, Vic, Mollet, Girona i Mataró. Cal apuntar que el municipi del Maresme és l’únic municipi de la Xarxa Perfil que té tres creixements consecutius d’habitatge iniciat (2009, 2010 i 2011).

Pel que fa els habitatges iniciats per tipologia edificatòria a Catalunya del període gener-setembre de l’any 2012 respecte l’any 2011, primer cal assenyalar la caiguda del 48,8% del sector. Segon que és la tipologia d’habitatge plurifamiliars en bloc el més important del sector i guanyant pes específic d’un any per l’altre a Catalunya (72,5% a l’any 2011 i 76,5% al període gener-setembre de l’any 2012). També sobte que a Catalunya, ocupi el segon lloc de tipologia edificatòria d’habitatges iniciats, les unifamiliars aïllats (15,7% a l’any 2011 i un 11,8% al període gener-setembre de l’any 2012) lleugerament davant de les unifamiliars adossats (11,2% a l’any 2011 i un 10,2% al període gener-setembre de l’any 2012); tot i que la diferència de 4,5% a l’any 2011 es retalla al 1,6% al període de l’any 2012.

En relació als municipis de la Xarxa Perfil, també hi ha una caiguda important, com al conjunt de Catalunya, en el nostre cas del 42% d’habitatges iniciats segons tipologia edificatòria de l’any 2011 respecte al període gener-setembre de l’any 2012. A més, el pes de l’habitatge inicat plufamiliar en bloc és molt més alt, per sobre del 90%, que a Catalunya (92% a l’any 2011 i del 91,6% al període gener-setembre de l’any 2012). En el cas dels municipis de la xarxa Perfil de Ciutat, la tipologia d’habitatge unifamiliar adossat ocupa la segona tipologia d’habitatge iniciat durant els dos períodes (4,7% a l’any 2011 i 5,6% al període gener-setembre de 2012) i finalment la tipologia d’habitatge aïllat ocupa el tercer lloc (0,3% a l’any 2011 i el 2,6% al període gener-setembre de l’any 2012).

A nivell municipal dels municipis de la xarxa Perfil de Ciutat, hi destaca una gran aturada del sector, pel que fa a l’habitatge iniciat , a Mollet del Vallès, profundament durant els anys 2011 i 2012; i a Vilanova i la Geltrú, Mataró, Manresa i Rubí al speríode gener-setembre de l’any 2012. Per contra, hi ha un revifament del sector als municipis de Girona, Granollers, Santa Coloma de Gramenet, Vic i Vilafranca del Penedès. Restarien en una zona intermitja, on els municipis iniciats han estat menors al període gener-setembre de l’any 2012 que a l’any 2011, però que encara mantenen activitat; són els municipis de Lleida, Sabadell, Terrassa.

Finalment, assenyalar una dada interessant sobre la tipologia d’habitatge iniciat a Catalunya i a la xarxa de municipis Perfil de Ciutat en relació amb el pes poblacional de la xarxa Perfil de Ciutat a Catalunya.

A l’any 2011, els municipis de la xarxa Perfil de Ciutat, que poblacionalment representen el 17,8% del total de catalans i de catalanes, iniciaven el 13% del conjunt de tipologia d’habitatge iniciat a l’any 20011 i el 18% al període gener-setembre de 2012. Aquest creixement del pes relatiu de l’habitatge iniciat del territori xarxa Perfil de Ciutat és el mateix, cinc punt més, en la tipologia d’habitatges plurifamiliars en bloc. Atès que el 16,2% del habitatges plurifamiliars en bloc de Catalunya es van iniciar als municipis de la xarxa Perfil de Ciutat. Aquesta dada està per sota del seu pes poblacional català i no podem oblidar que aquest conjunt de municipis tenen una grandària significativa i que la seva tipologia constructiva en bloc està per sobre del 90% durant els dos darrers anys. Al període gener-setembre de 2012, els municipis de la xarxa Perfil de Ciutat guanyen pes català significativament respecte l’inici d’habitatge de tipologia plurifamiliar en bloc, al iniciar el 22,8% de l’habitatge en bloc de Catalunya. És un percentatge de cinc punts més respecte el pes poblacional de les tretze ciutats de la xarxa Perfil de Ciutat (17,8% de la població total de Catalunya). Aquest increment ha estat possible, principalment a l’inici de molts blocs de pisos a Girona, Granollers,i Sabadell; i també als encetats a Lleida, Terrassa, Santa Coloma i Vilafranca del Penedès.

Raúl D. González
Pla Estratègic de Ciutat Mollet 2025, Ajutament de Mollet del Vallès

PD.
Fonts de les dades: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir dels visats dels Col·legis d’Aparelladors de Catalunya; i Departament de Territori i Sostenibilitat


%d bloggers like this: