El sistema de localització territorial municipal de l’Ajuntament de Girona: La Base de Referència Territorial

2 Mai 2014

El territori, a banda de premetre’ns localitzar fets o esdeveniments, ens serveix de referència única i ens permet coordinar diferents bases de dades que, a l’Ajuntament de Girona, es gestionen per separat des de diferents àrees.

Des d’aquí la Unitat d’Anàlisi Territorial (UMAT) es gestiona la Base de Referència Territorial (BRT en endavant) de l’Ajuntament: és el sistema de geocodificació, és a dir l’estructura de codificació del territori per tal de poder localitzar correctament qualsevol lloc o esdeveniment que ocorri a la ciutat. La gestió de la BRT inclou tant el manteniment cartogràfic com alfanumèric i va des del límit municipal fins als locals, passant per carrers i edificis entre d’altres. Per tant, aquesta base que descriu el territori, tant gràficament com en codi, és la ròtula de tot el sistema a partir del qual és possible la coordinació del conjunt d’informació corporativa.

Dins d’aquesta BRT, hi té un pes molt important el Cens d’Edificis i Locals de la Ciutat. El Cens descriu tots els edificis i locals, amb indicació de la seva adreça completa (carrer, número, escala pis i porta) i informació addicional com referència cadastral sobre la qual es troba l’edifici, l’ús o les delimitacions administratives a les quals pertany (Àrea Bàsica de Salut que li correspon, zones escolars, zones policials etc.)

Aquesta base es nodreix bàsicament a partir del control de les llicències d’obres i dels expedients cadastrals: s’incorporen els enderrocs, nous edificis, rehabilitacions i altes i modificacions cadastrals.

Aquest cens, doncs, és el continent on s’hi pot ubicar els diferents fets que ocorren a la ciutat, a partir de la seva adreça: el lloc on un persona s’empadrona, el lloc on es dóna d’alta una activitat, el lloc on es dóna una llicència d’obres… ja que la majoria d’aquests fets tenen lloc en una edificació o solar urbanitzable (ja sigui de la zona urbana o de la rústica).imatge 2

Llegeix la resta d’aquesta entrada »


Els expedients de llicències d’obres com a font de gestió i font d’informació municipal

12 Juliol 2013

1- Introducció

Des del 1997 l’Ajuntament de Girona disposa d’una base cartogràfica SIG de llicències d’obres. Es tracta d’una base de gestió temàtica que va néixer inicialment amb l’objectiu de controlar  els canvis en l’edificació privada a la ciutat.

Amb els anys la base de llicències d’obres ha evolucionat per adaptar-se  a les noves necessitat que han anat sorgint, s’ha fet més complexa i ha teixit un seguit de relacions  al seu voltant.

 2- Principals característiques

La base cartogràfica d’obres és una base temàtica que  recull aquelles llicències d’obres aprovades per la corporació  que impliquin un canvi a nivell físic (noves construccions, ampliacions, enderrocs…) o a nivell jurídic (divisió d’un habitatge en dues entitats independents…) en l’urbanisme privat del municipi. En destaquem  dues característiques principals: la provisionalitat i el constant moviment de les seves dades.

 La primera característica  i la  més important és que es tracta d’una base provisional, és a dir, conté possibles dades reals. Quan incorporem una obra a la base estem introduint només un projecte, i com a tal,  pot estar sotmès a canvis, es pot prorrogar  un temps indeterminat o, com veiem molt sovint en els darrers anys, es pot renunciar a la seva realització.  És en aquest sentit que aquesta base està  sempre “a l’espera”. La provisionalitat de les seves dades només desapareix en el moment que es certifica la  finalització d’una obra  (mitjançant les primeres ocupacions o  informes d’inspecció) i  tant la cartografia com les dades associades d’aquesta obra es converteixen en “reals”. Llegeix la resta d’aquesta entrada »


%d bloggers like this: