Dona i mercat de treball

16 Març 2011

El passat 8 de març es va celebrar el dia internacional de la dona treballadora. En aquest sentit, hem trobat interessant analitzar alguns dels indicadors del mercat de treball que ens permeten saber quina és la situació i l’evolució de la dona en l’àmbit laboral.

Comencem per les dades de població activa. D’acord amb l’Enquesta de Població Activa de quart trimestre de 2010, a Catalunya hi ha 3.820.300 persones actives, de les quals, un 45,6% són dones. Si analitzem la mateixa dada per al quart trimestre de 1980 (la sèrie de dades de l’EPA es remunta fins l’any 1976), el percentatge de dones era del 30,7%. L’evolució en termes de variació també és força destacada: en el mateix període de temps (1980-2010) el nombre d’homes actius ha augmentat en un 31,6%, mentre que el de dones ho ha fet en un 148,9%. Així doncs, és evident que en els últims trenta anys el nombre de dones que ha intentat entrar en el mercat laboral ha augmentat de manera molt intensa.

A escala local, les dades que ens permeten analitzar aquesta evolució en una sèrie més antiga són les dades que ofereix el Cens d’habitants. Tot i que la última dada disponible és la de l’any 2001, ens permet observar també aquesta increment de dones en la població activa.

Pel que fa al tipus d’activitats que han desenvolupat les dones en el mercat de treball, veiem com encara se segueixen reproduint una sèrie d’estereotips molt arrelats socialment (el que es coneix com a segregació horitzontal). Així doncs,  d’acord amb les dades de contractació de Catalunya de l’any 2010 per ocupació i sexe, s’observa com aquelles en les que trobem una presència aclaparadora de dones són les relacionades amb l’educació, la sanitat i els serveis socials, la llar, les activitats administratives i altres activitats relacionades amb l’atenció al públic, front d’altres fortament masculinitzades com la construcció o algunes activitats industrials, com per exemple la metal·lúrgia o la fabricació de maquinària i equips.

En l’àmbit local no disposem de dades de contractació per sexe i ocupació, però si que disposem de dades més detallades pel que fa a l’atur registrat. Així doncs, les dades d’atur registrat per sexe i branca d’activitat econòmica ens poden servir d’indicador per veure en quins perfils professionals se situen les dones dels municipis de la Xarxa. En aquest sentit, els resultats no difereixen gaire dels resultats obtinguts en la contractació a nivell català: les dones registrades en aquest últim mes de febrer a l’atur se situen principalment en les activitats sanitàries, activitats a les llars, l’educació i els serveis personals, mentre que a la construcció és on tenen una menor presència.

També trobem un altre tipus de desequilibri per gènere al món del treball, i és el que es coneix com a segregació vertical, és a dir, la que fa referència a la poca presència de dones en llocs de treball directius. Així doncs, d’acord amb els dades de Dones i Treball. Anuari 2009 (publicació de la Generalitat de Catalunya), l’any 2008, del total de població ocupada directiva a Catalunya, el 33,8% eren dones; les dades de contractació de l’any 2010 no difereixen gaire d’aquesta dada: del total de contractes nous registrats per a ocupacions directives, només el 35,4% eren formalitzats per dones.

Existeixen moltes altres dades que ens han de portar a la reflexió sobre el que passa no només al mercat de treball sinó en la manera en la que està organitzada la nostra societat: d’acord amb l’EPA, a finals de 2010 el 4,7% dels homes ocupats feia una jornada parcial, front el 21,4% de les dones; a més a més, segons dades de l’lNE, l’any 2007 salari mitjà brut anual que percebien les dones era el 72,2% del que rebien els homes, donat el major percentatge de parcialitat entre les dones, les baixes retribucions econòmiques de determinades ocupacions, el difícil accés a càrrecs directius i les situacions de discriminació directa (menor retribució per un mateix treball i una mateixa categoria). S’ha avançat molt, però, tal i com ens mostren les dades, encara queda molta feina per fer.

Observatori de l’Economia Local de Sabadell


Atur registrat vers atur estimat

4 gener 2011

El nombre d’aturats ha esdevingut, en els darrers temps, una dada rellevant per l’anàlisi de la conjuntura econòmica actual. És habitual llegir en els mitjans de comunicació anàlisis i articles diversos sobre l’evolució de l’atur. No obstant això, de vegades aquestes dades poden generar certa confusió, ja que poden provenir de dues fonts diferents. Així doncs, podem parlar de les dades d’atur registrat i de les dades d’atur estimat.

Així, a principis de mes, en concret el segon dia laborable del mes en curs, apareix publicada la dada d’atur registrat. Aquesta dada és la que correspon amb les demandes d’ocupació pendents de cobrir l’últim dia del mes (anterior) a les oficines del Servei d’Ocupació a Catalunya. En el mes de desembre de 2010, aquesta xifra s’ha situat en els 562.673 desocupats a Catalunya.

D’altra banda, i amb una freqüència d’actualització trimestral, apareixen publicades les dades d’atur estimat. Aquestes són les que s’obtenen per mitjà de l’Enquesta de Població Activa (d’ara en endavant, EPA). L’EPA és una operació estadística que elabora l’Instituto Nacional de Estadística i està adreçada a la població que resideix en llars de tot l’Estat. La finalitat de l’EPA és esbrinar les característiques de la població en relació al mercat de treball. La darrera dada disponible és la corresponent al tercer trimestre de 2010, en que la xifra estimada de desocupats a Catalunya va ser de 669.400 persones.

Així, tenim dues dades que ens permeten obtenir una aproximació del volum de desocupats, l’atur estimat i l’atur registrat. Però, amb quina dada ens hem de quedar?

Ambdues dades aporten informacions diferents i útils per a l’anàlisi del mercat de treball, però des del punt de vista municipal hem de treballar amb les dades d’atur registrat, ja que la dada d’atur estimat de l’EPA només està disponible fins a escala provincial, mentre que la dada d’atur registrat si que està disponible fins a escala municipal.

Si voleu consultar la informació que l’Institut d’Estadística de Catalunya ofereix sobre l’Enquesta de població activa, cliqueu aquí.

Si voleu consultar les dades d’atur registrat que ofereix l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya, cliqueu aquí.

Observatori de l’Economia Local de Sabadell


A %d bloguers els agrada això: