Atur registrat vers atur estimat

4 gener 2011

El nombre d’aturats ha esdevingut, en els darrers temps, una dada rellevant per l’anàlisi de la conjuntura econòmica actual. És habitual llegir en els mitjans de comunicació anàlisis i articles diversos sobre l’evolució de l’atur. No obstant això, de vegades aquestes dades poden generar certa confusió, ja que poden provenir de dues fonts diferents. Així doncs, podem parlar de les dades d’atur registrat i de les dades d’atur estimat.

Així, a principis de mes, en concret el segon dia laborable del mes en curs, apareix publicada la dada d’atur registrat. Aquesta dada és la que correspon amb les demandes d’ocupació pendents de cobrir l’últim dia del mes (anterior) a les oficines del Servei d’Ocupació a Catalunya. En el mes de desembre de 2010, aquesta xifra s’ha situat en els 562.673 desocupats a Catalunya.

D’altra banda, i amb una freqüència d’actualització trimestral, apareixen publicades les dades d’atur estimat. Aquestes són les que s’obtenen per mitjà de l’Enquesta de Població Activa (d’ara en endavant, EPA). L’EPA és una operació estadística que elabora l’Instituto Nacional de Estadística i està adreçada a la població que resideix en llars de tot l’Estat. La finalitat de l’EPA és esbrinar les característiques de la població en relació al mercat de treball. La darrera dada disponible és la corresponent al tercer trimestre de 2010, en que la xifra estimada de desocupats a Catalunya va ser de 669.400 persones.

Així, tenim dues dades que ens permeten obtenir una aproximació del volum de desocupats, l’atur estimat i l’atur registrat. Però, amb quina dada ens hem de quedar?

Ambdues dades aporten informacions diferents i útils per a l’anàlisi del mercat de treball, però des del punt de vista municipal hem de treballar amb les dades d’atur registrat, ja que la dada d’atur estimat de l’EPA només està disponible fins a escala provincial, mentre que la dada d’atur registrat si que està disponible fins a escala municipal.

Si voleu consultar la informació que l’Institut d’Estadística de Catalunya ofereix sobre l’Enquesta de població activa, cliqueu aquí.

Si voleu consultar les dades d’atur registrat que ofereix l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya, cliqueu aquí.

Observatori de l’Economia Local de Sabadell


%d bloggers like this: