II. Perfil Detallat de la Qualitat de Vida de la Ciutat.

 

150 indicadors bàsics de les següents àrees temàtique: pressupostos municipals, població/demografia, treball, empresa/activitat econòmica, consum, rendes, salut pública, medi ambient, educació, cultura, i urbanisme/habitatge.

Perfil de la Ciutat
Indicadors bàsics de qualitat de vida
N. Conceptes Definicions complementàries
Pressupostos municipals consolidats
1 Despesa pressupostada Milions pts  
2 Despesa pressupostada per habitant pts/hab  
3 Ingressos propis Milions pts Impostos + taxes (cap pressupost. I, II i III)
4 Ingressos propis per habitant pts/hab  
Població
5 Població total (veïns)  
6 Densitat de població hab/km 2  
7 Taxa de natalitat *1.000 Naixements *1.000 /població
8 Taxa de mortalitat *1.000 Defuncions * 1.000/població
9 Taxa de mortalitat infantil *1.000 Defuncions nens <1 any/ població <1 any *1.000
10 Taxa de fecunditat *1.000 Naixements/ nº dones 16-49 anys *1.000
11 Índex sintètic de fecunditat Nº de fills * dona = si es menor a 2,1 no s’assegura el reemplaç generacional
12 Edat mitjana  
13 Taxa de joventut Població 15-24 anys *100 / Població total
14 Índex d’envelliment Població de 65 anys i més / població de 0 a 14 anys
15 Índex de sobreenvelliment Població de 75 anys i més / població de 65 anys i més
16 Índex de dependència demogràfica (Població de 0 a 14 anys + Població de 65 i més)/Població de 15 a 64 anys
17 Esperança de vida al néixer edat Esperança de vida de la població de <1 any
  Homes Esperança de vida de la població masculina de <1 any
  Dones Esperança de vida de la població femenina de <1 any
18 Índex de masculinitat % (Població masculina / Població femenina)*100
19 Saldo migratori Immigracions-Emigracions
20 Nacionalitat dels veïns  
  Nacionals  
  Nacionals + Nacionals UE  
  Fora de la UE  
Treball
21 Població activa Població de 16 anys i més que té ocupació o està disponible i en el moment censal està fent gestions per incorporar-se al treball
22 Taxa d’activitat % Població Activa /Població de 16 anys i més
23 Ocupació assalariada Afiliació a la Seguretat Social en centres de cotització radicats al municipi o territori
24 Ocupats assalariats a la indústria %  
25 Ocupats assalariats a la construcció %  
26 Ocupats assalariats als serveis %  
27 Taxa d’ocupació assalariada % Ocupats assalariats /població activa
28 Atur registrat Atur registrat a les OTG
29 Taxa d’atur registrat % Població desocupada *100 / Població activa
30 Atur femení registrat sobre el total % Població femenina desocupada/Total d’aturats
31 Taxa d’atur femení registrat % Població femenina desocupada *100 / Població activa femenina
32 Atur juvenil registrat sobre el total % Població aturada de 16-25 anys/Total aturats
33 Taxa d’atur juvenil registrat % Població jove desocupada *100 / Població jove activa
34 Índex d’absorció de la força de treball Atur registrat/Ocupació assalariada = És més satisfactori quant més s’apropa al 0
35 Índex de dependència econòmica Ocupats/(Aturats +inactius)
36 Contractació registrada Contractes registrats a les OTG
37 Contractació juvenil % Contractes joves/total contractacions
38 Taxa de temporalitat contractual % Contractes no fixes*100/Contractes totals
39 Taxa de temporalitat contractual joves % Contractes no fixes joves *100/Contractes totals joves
  Mobilitat obligada per raó de treball  
40 Índex d’autosuficiència % Desplaçaments dins del municipi*100/total llocs de treball municipi
41 Índex d’autocontenció % Desplaçaments dins del municipi*100/Població ocupada a Terrassa
42 Desplaçaments a altres municipis % Desplaçaments cap a altres municipis*100/població ocupada en el municipi
43 Desplaçament des d’altres municipis % Desplaçaments des d’altres municipis*100/total llocs de treball en el municipi
Empresa
44 Núm. d’empreses amb treballadors assalariats Centres de cotització a la Seguretat Social
  Agricultura  
  Indústria  
  Construcció  
  Serveis  
45 Núm. d’activitats econòmiques Impost activitats econòmiques IAE
  Agricultura  
  Indústria  
  Construcció  
  Serveis  
46 Dimensió empresarial (plantilla mitjana) Plantilla mitjana de les empreses amb assalariats
  Empreses de serveis  
  Empreses industrials  
  Empreses de construcció  
47 5 Sectors empresarials principals % Sectors CNAE 2 (74) amb més treballadors assalariats % s/ total en el municipi
48 Núm. d’empreses amb seu central ubicada al municipi  
49 Exportacions milers pts  
50 PIB Milions pts Estimació calculada en funció de la població ocupada en llocs de treball del municipi
51 Productivitat aparent M pts PIB (estimació) Mpts/llocs de treball existents a les empreses de la localitat
Consum
52 Consum eletricitat Kw/h Inclou ús domèstic+ús industrial+altres usos
  Ús domèstic  
  Ús industral  
  Ús terciari  
53 Consum de gas canalitzat M tèrmies  
  Ús domèstic/comercial  
  Ús industrial  
54 Consum d’aigua milers de m 3 Inclou ús domèstic+ ús industrial+altres usos
  Ús domèstic  
  Ús comercial  
  Ús industrial  
Rendes
55 Renda familiar disponible M pts Estimació realitzada el 1994 Dep. Economia Gtat
56 Renda familiar disponible per càpita pts  
57 Índex 100 = Catalunya  
58 Ordre respecte Catalunya  
59 IRPF rendiments mitjans declarats milers pts  
60 Rendes del treball dependent %  
61 PIRMI  
62 Població amb renda inferior a la mitjana  
63 Núm. indigents  
Transports i comunicació
64 Turismes *1.000 hab  
65 Camions per activitat econòmica Camions/activitat econòmica (IAE)
66 Mitjà de transport principal utilitzat per anar a treballar  
67 Utilització del transport públic %  
68 Passatgers avió  
69 Autobusos  
  Núm. de viatgers autobusos urbans  
  Índex d’ocupació dels autobusos urbans Viatgers/km comercial. Autobusos urbans
  Núm. de viatgers autobusos interurbans  
70 FFCC  
  Arribades núm. viatgers  
  Sortides núm. viatgers  
  Viatges en dia laborable  
  Viatges en dia festiu  
71 RENFE  
  Arribades núm. viatgers  
  Sortides núm. viatgers  
  Viatges en dia laborable  
  Viatges en dia festiu  
72 METRO  
  Arribades núm. viatgers  
  Viatges en dia laborable  
  Viatges en dia festiu  
73 Línies telefòniques (fixes) *1.000 hab  
Turisme
74 Núm. de places hoteleres  
75 Pernoctacions en establiments hotelers  
76 Núm. d’establiments de restauració  
Salut pública
77 Cobertura d’assistència primària reformada Població atesa / Població de referència
78 Personal sanitari hospitals *1.000 hab Metges+infermeres+auxiliars clínica / població
79 Personal sanitari hospitals per llit Metges+infermeres+auxiliars clínica /llit hospitalari
80 Llits hospitals *1.000 hab  
81 Altes hospitalàries  
82 Núm. urgències hospitalàries  
83 Taxa d’inicidència de la tuberculosi *100.000 hab. Núm. de casos nous / 100.000 hab.
84 Taxa d’inicidència de la Sida *100.000 hab. Núm. de casos nous / 100.000 hab.
85 Taxa d’incidència de drograadicció *1.000 hab  
86 Núm. de brots d’intoxicacions alimentàries  
87 Principal causa de mort  
  Homes  
  Dones  
88 Taxa de mortalitat de persones <65 anys per causa de malalties cardiorespirastòries  
     
89 Incidència de suïcidis* 1.000 hab  
Medi ambient
90 Diòxid de sofre m g/m 3 Mitjana de les dades mensuals. Nivell Baix = 0-60 m g/m3
91 Partícules en suspensió m g /m 3 Mitjana de les dades mensuals. Nivell de contaminació moderat = 60-180 m g/m3
92 Superfície verda per habitant m 2 /hab  
93 Utilització del sòl  
94 Recollida de residus domiciliaris TM  
95 Recollida selectiva sobre recollida domiciliària % Residus materials recuperats/residus totals *100
96 Vidre recollit TM  
97 Paper recollit TM  
98 Població exposada a nivells nocius de soroll %  
99 Clima  
100 Temperatura Mínima  
101 Temperatura Màxima  
102 Dies de pluja  
Educació
103 Núm. alumnes als centres educatius locals  
  Escoles Bressol  
  Ensenyament Primari  
  Ensenyament Secundari Inclou BUP i COU, IES, CES i FP
  Ensenyament Superior  
104 Taxa d’analfabetisme % Analfabets de 15 i més anys/ població 15 i més anys*100. Analfabet = veí que declara al Padró d’Habitants no saber llegir ni escriure.
  Dones %  
  Homes %  
105 Taxa de Titulats superiors % Nº població amb títol grau superior/ població de més de 15 anys
  Dones %  
  Homes %  
106 Taxa de coneixement del català % Grau de coneixement (pob>10anys)*100/Pob.>10anys
  Parlat Només el sap parlar
  Escrit El sap parlar, llegir i escriure
  Llegit Només l’enten i el sap l legir
  Comprès Només l’entén
Mobilitat obligada per raó d’estudi
107 Índex d’autocontenció % Desplaçaments dins del municipi*100/total de llocs d’estudi en el municipi
108 Desplaçaments a altres municipis % Desplaçamets a atres municipis*100/total desplaçaments d’estudiants empadronats al municipi
109 Desplaçament des d’altres municipis % Desplaçaments des d’altres municipis*100/total de places escolars
Cultura
110 Usuaris préstec Biblioteques Municipals  
111 Núm. Biblioteques Municipals  
112 Visitants museus  
113 Representacions teatrals  
114 Representacions teatrals sales municipals  
115 Núm. exposicions  
116 Núm. exposicions sales municipals  
117 Visitants exposicions  
118 Visitants exposicions sales municipals  
119 Aforament de cinemes/habitants* 1.000  
120 Aforament teatres/habitants* 1.000  
121 Núm. entitats Llei d’associacions i fundacions
122 Núm. entitats esportives  
Participació ciutadana
123 Participació eleccions locals %  
124 Participació eleccions regionals %  
125 Participació eleccions estatals %  
126 Participació eleccions europees %  
Seguretat i protecció ciutadana
127 Taxa delictiva % Nºdelictes/població
128 Taxa de denúncies % Nº denúncies/població
129 Núm. d’intervencions policia trànsit  
130 Taxa de població reclusa *1.000 Taxa de població reclusa *1.000
131 Núm. d’intervencions dels bombers  
132 Núm. policies locals * 1.000 hab  
Urbanisme i habitatge
133 Llicències d’edificació m 2 Reforma, ampliacions i nova planta
  Habitatges % m 2 sobre total  
  Loc. Comercials % m 2 sobre total  
  Loc. Industrials % m 2 sobre total  
  Loc. Garatge % m 2 sobre total  
134 Habitatges iniciats  
135 Habitatges unifamiliars  
136 Habitatges plurifamiliars  
137 Densitat dels habitatges habitatges/km 2  
138 Mitjana d’ocupació d’habitatges hab/habitatge  
139 Habitages buits s/ total %  
140 Antiguitat dels habitatges  
141 Periode mitjà de construcció Prenent els valors intermitjos de cada període s’ha calculat la mitjana i s’ha identificat l’intèrval on aquesta es podia incloure.
142 Periode de construcció més freqüent (moda) Període d’antiguetat amb més freqüència
143 Superfície mitjana dels habitatges m 2 Prenent els valors intermitjos de cada intèrval de superfície, s’ha calculat la mitjana i s’ha identificat l’intèrval on aquesta es podia incloure.
144 Règim de tinença dels habitatges  
145 Taxa d’habitatges de propietat %  
146 Taxa d’habitatges de lloguer %  
147 Valor cadastral immobiliari urbà Milions pts  
148 Preu mitjà de l’habitatge construït pts/m 2  
149 Sòl industrial en polígons Ha Sòl útil, sense comptar vials interns ni accessos
150 Sòl industrial vacant en polígons Ha Sòl útil, sense comptar vials interns ni accessos
Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: