I. Perfil Breu de la Qualitat de Vida de la Ciutat.

 

60 indicadors bàsics de les següents àrees temàtique: pressupostos municipals, població/demografia, treball, empresa/activitat econòmica, consum, rendes, salut pública, medi ambient, educació, cultura, i urbanisme/habitatge.

Perfil de la Ciutat Breu
Indicadors bàsics de qualitat de vida
N. Conceptes Definicions complementàries Font de les dades
 Pressupostos municipals consolidats   
1 Despesa pressupostada per habitant pts/hab   Ajuntament
2 Ingressos propis per habitant pts/hab   Ajuntament
 Població   
3 Població total (veïns)   Ajuntament
4 Densitat de població hab/km 2   Ajuntament
5 Edat mitjana suma total d’anys de la població / població Ajuntament
6 Taxa de joventut Població 15-24 anys *100 / Població total Ajuntament
7 Índex d’envelliment Població de 65 anys i més / població de 0 a 14 anys Ajuntament
8 Índex de sobreenvelliment Població de 75 anys i més / població de 65 anys i més Ajuntament
9 Índex de dependència demogràfica (Població de 0 a 14 anys + Població de 65 anys i més)/Població de 15 a 64 anys Ajuntament
 Treball   
10 Població activa Població de 16 anys i més que té ocupació o està disponible i en el moment censal està fent gestions per incorporar-se al treball Institut d’Estadística de Catalunya
11 Taxa d’activitat % Població Activa /Població de 16 anys i més Institut d’Estadística de Catalunya
12 Taxa activitat dones   Institut d’Estadística de Catalunya
13 Taxa activitat homes   Institut d’Estadística de Catalunya
14 Taxa activitat joves (<25)   Institut d’Estadística de Catalunya
15 Taxa d’ocupació assalariada % Ocupats assalariats /població activa INSS + IEC
16 Atur registrat Atur registrat a les OTG Departament de Treball, OTG
17 Taxa d’atur registrat % Població desocupada *100 / Població activa Departament de Treball + IEC
18 Atur femení registrat sobre el total % Aturades / nombre total d’aturats Departament de Treball
19 Taxa d’atur femení registrat % Població femenina desocupada *100 / Població activa femenina Departament de Treball + IEC
20 Atur juvenil registrat sobre el total % Aturats < 25 anys / nombre total d’aturats Departament de Treball
21 Taxa d’atur juvenil registrat % Aturats < 25 anys / Població activa < 25 anys Departament de Treball + IEC
22 Índex d’absorció de la força de treball Atur registrat/Ocupació assalariada = És més satisfactori quant més s’apropa al 0 Departament de Treball + INSS
23 Contractació registrada Contractes registrats a les OTG Departament de Treball, OTG
24 Contractació juvenil % Contractes joves/total contractacions Departament de Treball, OTG
25 Taxa de temporalitat contractual % Contractes no fixes*100/Contractes totals Departament de Treball, OTG
26 Taxa de temporalitat contractual joves % Contractes no fixes joves *100/Contractes totals joves Departament de Treball, OTG
27 Índex d’autocontenció (mobilitat) % Desplaçaments laborals dins del municipi*100/ Desplaçaments laborals total Institut d’Estadística de Catalunya
 Empresa   
28 Núm. d’empreses Centres de cotització a la Seguretat Social INSS
29 Agricultura Centre cotització agricultura / total centres INSS
30 Indústria Centre cotització indústria / total centres INSS
31 Construcció Centre cotització construcció / total centres INSS
32 Serveis Centre cotització serveis / total centres INSS
33 5 Sectors empresarials principals per assalariats (2 dígits) Sectors CNAE 2 (74) amb més treballadors assalariats % s/ total en el municipi INSS
34 PIB Milions pts Estimació calculada en funció de la població ocupada en llocs de treball del municipi Caixa de Catalunya + IEC
35 PIB / habitant PIB (estimació) Mpts/llocs de treball existents a les empreses de la localitat Caixa de Catalunya + IEC
 Consum   
36 Consum eletricitat Kw / habitants Inclou ús domèstic+ ús industrial+altres usos Companyies
37 Consum de gas canalitzat M tèrmies / habitants Inclou ús domèstic+ ús industrial+altres usos Companyies
38 Consum d’aigua milers de m 3 / habitants Inclou ús domèstic+ ús industrial+altres usos Companyies
 Rendes   
39 Renda familiar disponible M pts   Departament d’Economia i Finances + IEC
40 Renda familiar disponible per càpita pts Estimació realitzada el 1994 Dep. Economia Gtat Departament d’Economia i Finances + IEC
41 Índex 100 = Catalunya   Departament d’Economia i Finances + IEC
  Transports i circulació    
42 Turismes *1000 hab   Ajuntament
 Salut pública   
43 Cobertura d’assistència primària reformada Població atesa / Població de referència Departament de Sanitat
 Medi ambient   
44 Diòxid de sofre m g/m 3 Mitjana de les dades mensuals. Nivell Baix = 0-60 m g/m3 Ajuntament + Diputació de Barcelona
45 Partícules en suspensió m g /m 3 Mitjana de les dades mensuals. Nivell de contaminació moderat = 60-180 m g/m3 Ajuntament + Diputació de Barcelona
46 Vidre recollit / recollida domiciliària   Ajuntament
47 Paper recollit / recollida domiciliària   Ajuntament
 Educació   
48 Taxa d’analfabetisme % (>10 anys) Analfabets de 15 i més anys/ població 15 i més anys*100. Analfabet = veí que declara al Padró d’Habitants no saber llegir ni escriure. Ajuntament
49 Taxa de Titulats superiors % Núm. població amb títol grau superior/ població de més de 15 anys Ajuntament
50 Taxa de coneixement del català % El sap parlar, llegir i escriure Ajuntament
 Cultura   
51 Aforament de cinemes/habitants Núm. butaques teatres/habitants Cinemes
52 Aforament de teatres/habitants Núm. butaques cinemes/habitants Teatres
53 Nombre d’entitas culturals Llei d’associacions i fundacions Departament de Justícia, DG d’Entitats Jurídiques i de Dret
Urbanisme i habitatge
54 Habitatges unifamiliars Edificis que només alberguen una família DPTOP, DG Arquitectura i Habitatge
55 Habitatges plurifamiliars Edificis que alberguen més d’una família DPTOP, DG Arquitectura i Habitatge
56 Hab. Unif. / plurif.   DPTOP, DG Arquitectura i Habitatge
57 Mitjana d’ocupació d’habitatges hab/habitatge   Cens d’edificis
58 Antiguitat dels habitatges   Cens d’edificis
59 Superfície mitjana dels habitatges m 2 Prenent els valors intermitjos de cada intèrval de superfície, s’ha calculat la mitjana i s’ha identificat l’intèrval on aquesta es podia incloure. Cens d’edificis
60 Preu mitjà de l’habitatge construït pts/m 2   DPTOP, DG Arquitectura i Habitatge
Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: