Fitxes indicadors

Fitxa detallada de cada indicador inclòs als Perfils de Ciutat

Per a cadascun dels indicadors que en aquest projecte s’han usat per a definir el perfil de ciutat, el perfil de la seva qualitat de vida, se n’ha el·laborat una ftxa tècnica, en que per a cada indicador en se’n descriu els següents aspectes:

Definició
Pregunta
Fórmula
Context
Referència
Objectiu
Font
Unitat
Periodicitat
Observacions

Fitxes dels Indicadors:

  Finances municipals
1 Despesa presupostada
2/1 Despesa presupostada per habitant
3 Ingressos propis
4/2 Ingressos propis per habitant
  Població
5 / 3 Població total
6 / 4 Densitat de població
7 Taxa bruta de natalitat
8 Taxa bruta de mortalitat
9 Taxa de mortalitat infantil
10 Taxa de fecunditat
11 Índex sintètic de fecunditat
12 / 5 Edat mitjana
13 / 6 Taxa de joventut
14 / 7 Índex d’envelliment
15 / 8 Índex de sobreenvelliment
16 / 9 Índex de dependència demogràfica
17 Esperança de vida al néixer
18 Índex de masculinitat
19 Saldo migratori
20 Nacionalitat dels veïns
20bis Taxa d’estrangeria
  Treball
21_10_poblactiva.htm
22 / 11 Taxa d’activitat
23 / 12 Taxa activitat femenina
24 / 13 Taxa d’activitat masculina
25 / 14 Taxa d’activitat dels joves
26 Taxa d’activitat >45 anys
27 Ocupació assalariada
28 Ocupats assalariats a la indústria
29 Ocupats assalariats a la construcció
30 Ocupats assalariats als serveis
31 / 15 Taxa d’ocupació assalariada
32 / 16 Atur registrat
33 / 17 Taxa d’atur registrat
34 / 18 Atur femení registrat sobre el total
35 / 19 Taxa d’atur femení registrat
36 / 20 Atur juvenil registrat sobre el total
37 / 21 Taxa d’atur juvenil registrat
38 Taxa d’atur >45 anys
39 / 22 Índex d’absorció de la força de treball
40 Índex de dependència econòmica
41 / 23 Contractació registrada
42 / 24 Taxa de contractació juvenil
43 / 25 Taxa de temporalitat contractual
44 / 26 Taxa de temporalitat contractual joves
45 / 27 Taxa d’autosuficiència
46 / 28 Taxa d’autocontenció
47 Desplaçaments a altres municipis
48 Desplaçaments des d’altres municipis
  Empresa
49 / 29 Empreses amb treballadors assalariats
50 / 30 Empreses d’Agricultura amb treballadors assalariats
51 / 31 Empreses Industrials amb treballadors assalariats
52 / 32 Empreses de Construcció amb treballadors assalariats
53 / 33 Empreses de Serveis amb treballadors assalariats
54 Activitats económiques IAE
55 Activitats econòmiques en el sector agrícola
56 Activitats econòmiques en el sector industrial
57 Activitats econòmiques en el sector de la construcció
58 Activitats econòmiques en el sector de serveis
59 Dimensió empresarial
60 Dimensió empresarial de les empreses de serveis
61 Dimensió empresarial de les empreses industrials
62 Dimensió empresarial de les empreses de construcció
63 / 34 5 Sectors empresarials principals amb treballadors assalariats
64 Empreses amb seu central ubicada al municipi
65 Exportacions
66 / 35 Producte interior brut
67 / 36 Productivitat aparent
  Consum
68/37 Consum d’electricitat
69/38 Consum de gas canalitzat
70/39 Consum d’aigua
  Rendes
71 / 40 Renda Bruta Familiar Disponible
72 / 41 Renda Bruta Familiar Disponible per Càpita
73 / 42 RBFDC índex 100 Catalunya
74 RBFDC Ordre respecte dels municipis de Catalunya
75 Rendiments mitjans declarats IRPF
76 Rendes del treball dependent
77 PIRMI
78 Població amb renda inferior a la mitjana
79 Indigents
  Transports i comunicacions
80 / 43 Taxa de motorització (turismes)
81 Camions per activitat econòmica
82 Mitjà de transport principal utilitzat per anar a treballar
83 Viatges en transports públics
84 Passatgers en avió
85 Viatges d’autobusos urbans
86 Índex d’ocupació dels autobusos urbans
87 Viatges en autobusos interurbans
88 Viatges en Ferrocarrils catalans (FGC)
89 Viatges en RENFE
90 Viatges en ferrocarrils metropolitans
91 Línies telefòniques fixes
  Turisme
92 Places hoteleres
93 Pernoctacions en establiments
94 Establiments de restauració
  Salut Pública
95 / 44 Cobertura d’Asistència Primària Reformada
96 Taxa d’atenció sanitària dels hospitals
97 Dotació sanitària per llit hospitalari
98 Taxa de disponibilitat de llits hospitalaris
99 Altes hospitalàries
100 Urgències hospitalàries
101 Taxa d’incidència de la tuberculosi
102 Taxa d’incidència de la SIDA
103 Taxa d’incidència de drogaadicció
104 Brots d’intoxicacions alimentàries
105 Principals causes de mort
106 Taxa de mortalitat de persones menors 65 anys per malalties cardiorespiratòries
107 Taxa d’incidència de suïcidis
  Medi ambient
108 / 45 Emissions de Diòxid de Sofre
109 / 46 Partícules en Suspensió
110 Superfície verda per habitant
111 Recollida de residus domiciliaris
112 Taxa de la Recollida Selectiva
113 / 47 Taxa de vidre recollit
114 / 48 Taxa de paper recollit
115 Població exposada a nivells nocius de soroll
116 Temperatura mínima
117 Temperatura máxima
118 Dies de pluja
  Educació
119 Alumnes als centres educatius escolars no universitaris
120 / 49 Taxa d’analfabetisme
121 / 50 Taxa de Titulats Superiors
122 / 51 Taxa de coneixement del Català
123 Taxa d’autocontenció per raó d’estudi
124 Taxa de mobilitat obligada extramunicipal per raó d’estudi a altres municipis
125 Taxa de mobillitat obligada per raó d’estudi des d’altres municipis
  Cultura
126 Usuaris de préstec a les Biblioteques Municipals
127 Biblioteques municipals
128 Visites als museus
129 Representacions teatrals
130 Representacions teatrals sales municipals
131 Exposicions
132 Exposicions a sales municipals
133 Visites d’exposicions
134 Visites d’exposicions sales municipals
135 / 52 Taxa d’aforament de cinemes
136 / 53 Taxa d’aforament de teatres
137 / 54 Entitats Culturals
138 Entitats esportives
  Participació ciutadana
139 Participació a les eleccions locals
140 Participació a les eleccions regionals
141 Participació a les eleccions estatals
142 Participació a les eleccions europees
  Seguretat i protecció ciutadana
143 Taxa delictiva
144 Taxa de denúncies
145 Intervencions de la policia de trànsit
146 Taxa de la població reclusa
147 Intervencions del cos de bombers
148 Policia local
  Urbanisme i habitatge
149 Llicències d’edificació
150 Habitatges iniciats
151 / 55 Habitatges unifamiliars
152 / 56 Habitatges plurifamiliars
153 / 57 Taxa diferencial d’habitatges
154 Densitat dels habitatges
155 / 58 Mitjana d’ocupació d’habitatges
156 Habitatges buits
157 / 59 Antiguitat dels habitatges
158 Període mitjà de construcció
159 Període de construcció més freqüent (moda)
160 / 60 Superfície mitjana dels habitatges
161 Taxa d’habitatges de propietat
162 Taxa d’habitatges de lloguer
163 Valor cadastral immobiliari urbà
164 / 61 Preu mitjà de l’habitatge construït
165 Llars unipersonals
166 Llars formades per un pensionista
167 Llars monoparentals
168 Llars amb mancança de comoditat
169 Ingressos familiars-preu de l’habitatge
170 Sòl industrial en polígons
171 Sòl industrial vacant en polígons

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: