L’administració digital ja és una realitat a casa nostra

21 Octubre 2016

imatgee-administraciocasa

Cada vegada són més els tràmits i gestions amb les administracions i entre administracions que es poden fer a través d’internet, sense necessitats que la ciutadania s’hagi de desplaçar i una administració faci un requeriment a una altra. Des de l’aprovació a l’any 2003 de la Llei de firma electrònica i posteriorment a l’any 2007 de la Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, s’han assentat les bases per permetre que la relació entre administracions i ciutadania es puguin fer per mitjans electrònics. L’aprovació l’any passat de la les lleis 39 i 40 de 2015 que regulen el procediment administratiu per un cantó i el règim jurídic de les administracions públiques per un altre, han significat un canvi substancial que ha de conduir-nos a la transformació digital de les nostres administracions locals i de les seves relacions amb la ciutadania.

Des del començament garantir la seguretat jurídica i tecnològica en les transaccions electròniques entre administracions i amb la ciutadania ha estat una constant. Per aquesta raó s’han introduït la utilització de certificacions digitals com a  mitjans d’identificació segurs, com ara el DNI electrònic o d’altres certificacions emeses per tercers de confiança com ara la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o CatCert  a Catalunya. En l’actualitat molts ajuntaments poden emetre el certificat digital per a la ciutadania anomenat idCAT. Aquest tràmit s’ha de fer presencialment atès que és imprescindible acreditar la personalitat davant les persones funcionàries que estan al càrrec. A partir de la seva expedició, la persona interessada ja podrà fer ús dels serveis electrònics que posi el seu ajuntament a disposició a través de les seves oficines virtuals.

Els sistemes d’identificació estan en constant evolució amb la finalitat de fer compatible la seguretat en la tramitació i la usabilitat de l’acreditació. Per aquesta raó s’està estenent la utilització d’un nou sistema d’identificació a través de claus compartides com el PIN d’un sol ús. En aquest cas es tracta de l’IdCAT SMS, que permet a la persona usuària identificar-se davant l’administració fent servir un telèfon intel·ligent. Molts ajuntaments grans i mitjans ofereixen punts d’oficines electròniques a espais municipals, mercats, centres esportius, … on fer diferents tràmits a la ciutadania, com  l’obtenció del volant d’empadronament, demanar hora per tramitar el DNI, demanar espais municipals per a les activitats d’entitats, fer queixes i suggeriments o fer els tràmits corresponents a tributs gestionats per l’OGT de la Diputació. La tramitació electrònica, la simplificació de tràmits i la interoperabilitat de dades entre administracions, comporten una reducció de costos directes i indirectes tant a l’administració com a la ciutadania i empreses. Aquesta reducció de costos es pot mesurar a través d’un sistema de càlcul que ha publicat Federació Espanyola de Municipis  i que fa servir unes taules per mesurar aquests estalvis. A tall d’exemple, l’Ajuntament de Mollet del Vallès va poder quantificar aquest estalvi en 327.977 euros l’any 2015, el que va representar un increment del 75% respecte a l’any anterior.

El desenvolupament de l’administració digital forma part de l’estratègia Horitzó 2020 de la Unió Europea i això ha fet que totes les administracions a nivell europeu i estatal s’alineïn en aquesta estratègia, propiciant els canvis legals necessaris per aquest desenvolupament.

A nivell de l’Estat Espanyol aquest compromís per avançar en la transformació digital de l’administració ha consolidat un gran espai de referencia per al debat, per a l’intercanvi d’experiències i la creació de xarxes com és el Congrés Nacional d’Innovació i Serveis Públics (CNIS). El CNIS, que se celebra anualment a la seu de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre a Madrid, va tenir com a lema a la darrera edició “La transformació digital al servei de les persones, va tractar els canvis normatius, l’avanç de les tecnologies i l’evolució de les institucions per complementar l’Administració tradicional amb l’e-Administració”.

A l’edició anterior de l’any 2015, l’Ajuntament de Mollet del Vallès va ser convidat a presentar dos projectes innovadors que ja s’han implantat a l’administració de la ciutat:
La transformació de la gestió interna d’acords i resolucions (Airo). Un projecte organitzatiu per la gestió del canvi i la transformació cap a una administració sense paper amb incidència als àmbits tecnològic, organitzatiu i jurídic; i el Projecte sobre sistemes de seguretat tecnològica, que té com a objectiu principal la creació de les condicions necessàries de confiança en l’ús dels mitjans electrònics arran de garantir la seguretat de sistemes, les dades i la comunicació.

A dia d’avui no hi ha dubte de l’aposta decidida dels municipis que formem part de la Xarxa Perfil de la Ciutat en la implantació d’eines i procediments per tal de facilitar la relació amb empreses i ciutadania. A nivell de casa nostra, la Generalitat de Catalunya i el Consorci LOCALRET, a on estan integrats la majoria de municipis del país, varen constituir el Consorci de l’Administració Oberta (AOC) que està actuant com a motor impulsor dels canvis que s’estan vivint en aquest àmbit. L’AOC va impulsar l’any 2015 la realització del I Congrés de Govern Digital com punt de trobada de les administracions catalanes i proveïdors del sector tecnològic. En aquest congrés es varen lliurar els premis Administració Oberta 2015 a on varen ser guardonats els ajuntaments de Terrassa, Viladecans, El Prat de Llobregat, Mollet del Vallès, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Mataró, Manresa i Reus en la categoria de més de 50.000 habitants.

arroba

Més enllà dels reconeixements, l’AOC elabora Informes anuals sobre el grau d’avenç de l’Administració electrònica als ens locals catalans a través d’un anàlisi exhaustiu dels webs dels 947 ajuntaments, dels 41 consells comarcals, 4 diputacions, 1.052 ens del sector públic local; 12 departaments de la Generalitat de Catalunya i 201 entitats del seu sector públic; 8 universitats i 6 ens que formen part dels òrgans superiors de la Generalitat. Les dades de l’Informe anual, es poden consultar també de forma territorial en un mapa municipal català de les e-Administracions. A més l’AOC amb el conjunt d’informes ja elaborats fa un interessant document comparatiu de  tota la sèrie (març 2010 a maig de 2016): Evolució de les dades dels informes sobre l’e-Administració municipal i comarcal sobre els indicadors: Catàleg de serveis municipals, Carpeta del ciutadà,  Seu electrònica, Perfil de contractant, Visor cartogràfic, Visor Tauler electrònic,  Cercador al web, Tràmits, Instància genèrica en línia, Notificacions electròniques, Factures electròniques, Intercanvi de dades d’altres administracions, Consulta telemàtica del padró municipal, Comunicació de canvi de domicili, Creació de metadades cartogràfiques, Entitat de registre T-CAT,  Entitat de registre idCAT , Informació cartogràfica en la gestió Seguretat, Anàlisi de vulnerabilitats, Ordenança reguladora d’e-Administració, Normativa reguladora de seu electrònica, Normativa reguladora de registre electrònic, i Transparència.

Valentin Gomez, Ester Pallares i Raúl D. González. Tècnics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès


La covariància en l’atur registrat municipal

7 Octubre 2016

Programa Salvados: “El funcionamiento de la economía financiera”

Segurament amb el títol que he posat a aquesta entrada la meitat dels subscriptors del bloc no llegiran l’article, però sincerament no se m’ha acudit un títol més original.

El que llegireu en aquesta entrada està en part inspirat, per un costat, pel que apareix en el vídeo del programa Salvados que hi ha al principi de l’article (entre el 59” i 1’57”), i per un altre per l’article “Votos en la ONU con R”del bloc Datanalytics.

En primer lloc, donat que apareix en el títol de l’article, crec que és important explicar que és la covariància, especialment pels que no ho recordeu o pels que no ho sabeu. La covariància és un valor que mesura el grau de dispersió conjunta de dues variables aleatòries; en els següents tres enllaços trobareu explicacions de què és la covariància: aquí, aquí i aquí. Llegeix la resta d’aquesta entrada »


Balances fiscals

23 Setembre 2016

Resulta habitual que els territoris que generen més riquesa exigeixin a qui recapta els impostos que faci públiques les dues bandes dels comptes: les despeses i els ingressos. La indefectible petició catalana al govern espanyol per a que publiqui les balances fiscals n’és un exemple clàssic, però el tema de la petició de la publicació de les balances fiscals també es dóna en d’altres escales territorials, com per exemple l’àmbit local.

balanca Llegeix la resta d’aquesta entrada »


Quina és la realitat de les dones i els homes de Granollers?

6 Setembre 2016

 

Coneixent la ciutadania de Granollers: la realitat de les dones i dels homes és el títol de l’estudi sociològic sobre la igualtat de gènere que s’ha presentat aquest juliol de 2016 al municipi. Mostra la invisible asimetria que separa la vida i les oportunitats de les dones i els homes de Granollers i la reproducció d’un sistema patriarcal androcèntric i sexista.

Es tracta del primer estudi que radiografia aquesta realitat des de la perspectiva de gènere i que ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L’estudi s’inclou en les accions previstes pel II Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Granollers per conèixer les desigualtats de gènere a la ciutat. Els resultats aporten una informació molt útil a l’hora de seguir abordant polítiques municipals per la igualtat de gènere, doten d’informació l’Observatori Local de Gènere i permeten tenir un històric per anar avaluant l’impacte de la política municipal.

Les fonts d’informació han estat tant quantitatives com qualitatives. Dades de l’Idescat, padró d’habitants i altres fonts estadístiques oficials s’han complementat amb informació dels serveis municipals de l’Ajuntament a través de la Comissió d’Igualtat de Gènere. Cal ressaltar que s’han fet 790 enquestes telefòniques de 15 minuts de durada, a parts iguals a homes i dones a partir del 18 anys, a principis d’aquest any 2016. La mostra ha estat representativa pel que fa a edat, origen, barri de residència, ocupació, situació familiar, habitatge, formació… i les dades s’han complementat amb la formació d’un grup de discussió amb 9 granollerines i granollerins destacats d’àmbits de la cultura, l’educació, la salut o el treball.

1

Gràfic 1. Distribució per grups d’edat i sexe de les persones enquestades

Llegeix la resta d’aquesta entrada »


2 anys i mig de funcionament del programa d’ocupació Girona Actua

25 Agost 2016

Girona Actua és un programa liderat per l’Ajuntament de Girona, en col·laboració amb el Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS), que inclou 30 entitats del tercer sector i altres agents socials com organitzacions sindicals i patronals que treballen per millorar la situació dels col·lectius en risc de vulnerabilitat.

L’acció s’estructura a partir de 2 eixos de treball: d’una banda, la prospecció d’empreses que podrien contractar els perfils competencials de les persones participants i, de l’altra, les accions de suport i acompanyament al procés d’inserció laboral.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »


Repunt dels preus dels pisos

11 Agost 2016

La mediana i altres quatre percentils (10, 25, 75 i 90) dels preus dels pisos d’un municipi ens aporta una informació, parcial, del perfil del parc d’habitatges [amb les mesures de posició no central permet conèixer altres punts característics de la distribució de preus que no són els valors centrals]. Òbviament amb variables afegides (densitat d’habitatges, any de construcció, distància a Barcelona …) aquest perfil serà més acurat.

L’objectiu d’aquest post, però, més modest, és veure l’evolució de la mediana dels preus i dels percentils, el que indica com s’han mogut si més no els preus més alts i els més baixos dels pisos. Els percentils dels preus copsats a finals de juliol de 2016 són els següents:

00 mediana preus

Aquests valors corroboren que els preus dels pisos han augmentat en el darrer any. Així ha estat en tots els municipis de la Xarxa el Perfil de la Ciutat, excepte en un. En aquest, però, a la passada edició hi havia una incorporació d’obra nova que va fer que augmentés el nombre de pisos amb preu alt. Llegeix la resta d’aquesta entrada »


Població georeferenciada. Gener 2014

28 Juliol 2016

L’Institut d’Estadística de Catalunya [L’Idescat] ha ofert, per primera vegada, dades de població georeferenciades del Registre de població de Catalunya, a 1 de gener de 2014, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement. Aquí es pot observar el resultat de la mapificació d’aquestes dades amb l’aplicació CartoDB.

Total habitants amb llegenda

Aquest post descriu el tractament d’aquestes dades. L’Idescat les facilita en format Shapefile, a partir del qual es poden mapificar amb una aplicació que reconegui dades georeferenciades (dades associades a coordenades latitud-longitud).

Llegeix la resta d’aquesta entrada »


%d bloggers like this: